MENU

Informatie over de Stichting Art Laren

De naam van de Stichting is Stichting Art Laren; de Stichting handelt alleen onder die naam.
Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is 806496307
KvK 4119 5092; BTW-nr 8064.96.307.B.02

Het adres van de Stichting is: Vliegheiweg 5, 1272PH Huizen

De doelstelling van de Stichting is om in het centrum van Laren een beurs te organiseren waar galeries eigentijdse en toegankelijke kunst aan een breed publiek kunnen aanbieden, met als doel de netto-opbrengst van de beurs ter beschikking te stellen aan een project dat kinderen in brede zin ondersteunt.

Het beleidsplan van de Stichting houdt in dat zij tenminste één maal per jaar in het centrum van Laren een kunstbeurs organiseert. Het nettoresultaat van de organisatie van de beurs, zijnde de inkomsten uit de verhuur van expositie en andere ruimtes en sponsorinkomsten, verminderd met de kosten van de organisatie van de beurs, komt ten goede aan een door de stichting van te voren gekozen project dat dient voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in de meest brede zin van het woord. Bij de keuze van het project onderzoekt de Stichting ook of de inkomsten daadwerkelijk tot een verbetering van de leefomstandigheden van kinderen leiden. Anders dan een reservering die dient als financiële buffer voor de risico’s van de organisatie van de beurs, heeft de stichting geen vermogen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, een secretaris en een lid. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.
De Stichting heeft geen personeel in dienst. De vrijwilligers van de Stichting ontvangen geen vergoeding.

Een verslag van de actuele activiteiten van de Stichting is te vinden op deze website. De Stichting bereidt de - wegens 'Corona' tot september uitgestelde - 25e de kunstbeurs ‘Art Laren’ voor, wederom op de Brink. Met de opbrengst kunnen we belangrijke bijdragen leveren aan de verbetering van leefomstandigheden van kinderen. Zoals rond jaren 2015 substantiële steun voor de infra en gebouwen van een school voor gehandicapte kinderen in Mombassa, Kenia.

Financiële verantwoording (balans, staat van baten en lasten, toelichting): VOLGT.